Xalq mahnısı – Küçələrə su səpmişəm

Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın,
Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın.

Simavərə od salmışam,
İstəkənə qənd salmışam.
Yarım gedib tək qalmışam,
Nə əzizdir yarın canı.

Simavərı alışdırın,
Maşa verim qarışdırın.
Küsülüyük barışdırın,
Nə əzizdir yarın canı.

Piyalələr irəfdədir,
Hər biri bir tərəfdədir.
Görməmişəm bir həftədir,
Nə şirindir yarın canı.

Folk song – Thirsty as desert’s pain

Thirsty as desert’s pain
I miss your touch like pouring rain
When clouds come in they cry all night
And give me tears to fill my eyes

The footprints that you left have stayed
Above the sand beneath the waves
Long after time has left them go
I’ll wait for tides to guide you home

Dizzy as the tea I brew
My mind stirs with thoughts of you
And like the melting sugar cubes
You disappeared and left me to

Your face and form is all I see
In silhouettes of scolding steam
At night the kitchen candles glow
And shine a light to guide you home

Advertisements

Abbas Sahhat – Könlümün sevgili məhbubu mənim Vətənimdir, vətənim !

Könlümün sevgili məhbubu mənim
Vətənimdir,vətənimdir,vətənim.
Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək?
Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Südüdür kim dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub.
Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm əldən əgər getsə vətən.
Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.
Vətən əcdadımızın mədfənidir.
Vətən övladımzın məskənidir.
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz.

Abbas Sahhat – The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.

The lovliest beloved of my heart
Is my country, my country, my country.
At first i was created by God,
Then my country gave me
My country gave me salt and bread,
How can a man forget the motherland???
Own country is a mother to each man,
It has fed each man living on it.
It has been my dear beloved,
I’ll keep it on my eyes,
I’ll die if i’ll loose my country.
My countries blessing won’t be collapsed.
Betrayers will never be sacrifice to it.
Motherland is the place where our ancestors are buried,
Motherland is home to our descendants.
There is no man who doesn’t love his ( her ) motherland,
If there is any, then he ( she ) has no conscience.

Gül olanın aslı güldür, Peygamberin nesli güldür,
Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül..

Asmasında gül dalları, kovanında gül balları,
Ağacında gül hâlleri, selvi çınarı güldür gül..

Açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeydâ bülbülün,
Şu inleyen garib dilin, âh-u efgânı güldür gül..

Gülden terâzi yaparlar, gül ile gülü tartarlar,
Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül..

Gel hâ gel gül ey Nesîmi, geldi yine gül mevsimi,
Bu feryad bülbül sesi mi, sesi feryâdı güldür gül..

IT’S ROSE, ROSE

Origin of the rose one is rose, descent of the Prophet is rose
I walked into the garden of Shah, all of it, all planted as rose, rose

In the grapevine; rose branchs, in the beehives; rose honeys
In trees; rose poises, cypress and planes are all rose, rose

Bloom, come my rosebud, don’t make your madly-in-love nightingale cry
All the lamentation and “ah” of this moaning poor tongue is rose, rose

They make scales of rose, they balance the rose with the rose
They buy rose, sell rose, all markets and bazaars are rose, rose

Come oh come laugh hey Nesîmî, it’s the rose season again
Is this lamentation a nightingale’s voice? Its voice, its lamentation is all rose, rose

NESÎMİ

Note: Here; the “rose” is a metaphor. It symbolizes “the beloved one” and “love” all over. In the people’s hearts, in the world, everywhere. Also, it’s a symbol of Prophet Mohammad (s.a.s.) in Islamic literature.

1-In “divan poem”; “Nightingale” is the lover of rose. He cries in the night for rose to bloom it.
So the loving one and beloved one come together, they become one in love, and love comes all over the world.
2-“Ah” means sigh, as the sound of cry. and it’s a curtailed saying of “Allah” also. (see: Dhikr)
3-Tongue here as his words.
4-In turkish “Gül” means “rose” and “laugh” also.

Füzuli – Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? qəzəli

My love has tired me of my life – will she not tire of cruelty?
My sigh has set the spheres on fire-will not the candle of my passion burn?
On those faint and fail for her, my love bestows a healing drug
Why does she give none to me; does she not think that I am sick?
I hid my pain from her. They said tell it to your love.
And if I tell that faithless one-I do not know, will she believe, or will she not?

Tərcümə edən : Bernard Ayus

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmazmı?
Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,
Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı?
Qəmim pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən,
Desəm ol bivəfa, bilmən, inanarmı, inanmazmı?

Izmir Marche

Posted: 18 March 2017 in Genel, Marche
Tags:

ANONİM – İZMİR MARŞI

İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarına bomba koydular
Türk’ün sancağını öne koydular
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

Peygamber kucağı şehitler yeri
Çalındı borular haydi ileri
Bozuldu çadırlar kalmayın geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah’ından utansın dönenler geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Izmir Marche

Flower blossom in mountains of Izmir
Golden Sun sparking its rays
Retreating enemies blown like a wind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

Shells are blown in mountains of Izmir
Turkish banner is ahead of them
Enemy is strangled by flawless victory
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

I sat and stayed in Mountains of Izmir
Listing martyrs in my diary
Embraced the poor orphans
It was a destiny my beloved mother
I do not spare my blood for beautiful homeland

Our Prophet shall embrace our martyrs
The horns are calling, come on lets charge
Do not lag , there is camp no more behind
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

I am Turkish son and I’d like to die
Land is full of thorn, it is bed for us
Ones who flee to be ashamed of God
Long live Mustafa Kemal Pasha Long live
Your name will be carved on every stone

xocali1

 #justiceforKhojaly #HocalıyaAdalet

OH, KHOJALI, MY KHOJALI! BY GAZANFAR MASIMOGHLU

WHAT A HORROR MY EYES HAVE SEEN:
THOUSANDS OF MOTHERS WITH CRYING EYES
LIBELED, SLANDERED – WE HAD DONE NOTHING.
TO KEEP SILENCE, ACT INDIFFERENCT,
TO FORGET THAT WOUND IN MY HEART? NEVER! …
OH, KHOJALI, MY KHOJALI!

ENEMIES MISSED NOT THE MOMENTS OF MY LONLINESS,
DID ALL THIS HAPPEN BECAUSE I AM MOSLEM?
BLOOD WAS SHED, HOW CAN I WASH IT AWAY?
WILL MY SORROW IMPRESS ANYONE?
AND YOU, STILL WAITING WITH HOPE …
OH, KHOJALI, MY KHOJALI!

SHALL I CHANGE MY BELIEF, MY RELIGION?
THOUGH THIS UNJUST WORLD IGNORES MY CRIES;
AND ME – TIRED OF TURNING TO MY GOD.
BURYING MY GRIEF IN MY HEART, SHALL I STAY FOREVER SAD?
YOU – CAPTIVATED BY THE ENEMY …..
OLD MEN SHOT AT THE KNEE,
EYEYS AND BRAIN HOLLOWED OUT,
THE INNOCENT FACES OF VIRGINS STAINED,
MY GOD, LET ME DIE, I DO NOT WANT TO STAY ALIVE .
AND YOUR CHASTITY WAS NOT PROTECTED …..
OH, KHOJALI, MY KHOJALI!

I LACK ENTHUSIASM TO COMPETE WITH CLOUDS,
I HAVE LOST MY VOICE TO MOVE THE WORLD
MY PROPS NO LONGER HOLD ME.
NO ONE TO RELY ON, NO ONE TO SUPPORT ME,
NO ONE TO HEAR ME VOICE, MY GRIEF, …
OH, KHOJALI, MY KHOJALI!

ALL KEPT SILENCE, BUT TREMBLED, NATIVES AND STRANGERS.
TEARS, AS INNOCENT BABIES, BURST THROUGH THEIR CRIES.
GENOCIDE, GENOCIDE – NO OTHER NAME FOR IT.
TO TELL THIS TRUTH
SHOULD I RANT TO THE SKY? TO CRY?
THAT SOMEONE MAY HEAR. …..
OH, KHOJALI, MY KHOJALI!

TRANSLATED BY SHAHLA NGHIYEVA AND SUSAN SUNFLOWER

QƏZƏNFƏR MƏSIMOĞLU – XOCALIM, AY XOCALIM !

NƏLƏR GƏLDI BAŞIMA, NƏLƏR GÖRDÜ GÖZLƏRIM,
NƏ QƏDƏR ANALARI MƏLƏR GÖRDÜ GÖZLƏRIM.
GÖRÜNMƏYƏN BÖHTANLA, ŞƏRLƏR GÖRDÜ GÖZLƏRIM,
NECƏ DINMƏYIM AXI, NECƏ BIGANƏ QALIM?
KÖNLÜMÜN YARASISAN XOCALIM, AY XOCALIM!

FÜRSƏT ALDI DÜŞMƏNIM, SAHIBSIZ QALMAĞIMDAN,
BAŞIMA GƏLƏN, GƏLDI MÜSƏLMAN OLMAĞIMDAN.
GÖRƏN NECƏ YUYULAR TÖKÜLMÜŞ BU NAHAQ QAN?
KIMLƏRINSƏ HALINI DƏYIŞƏCƏKMI HALIM?
GÖZLƏRI YOLDA QALAN XOCALIM, AY XOCALIM!

ƏDALƏTSIZ DÜNYADA HARAYIMI, ÜNÜMÜ
EŞITMIRSƏ BIR KIMSƏ DƏYIŞIMMI DINIMI?
YORULDUM ALLAHIMA TUTMAQDAN DA YÖNÜMÜ,
KƏDƏRIMDƏN BOĞULUB BELƏ DƏRDLIMI QALIM?
YAĞI ƏLINDƏ DUSTAQ XOCALIM, AY XOCALIM!

GÜLLƏLƏRLƏ BIÇILDI QOCALARIN DIZLƏRI,
OYULDU OYUQ-OYUQ BEYINLƏRI, GÖZLƏRI.
LƏKƏLƏNDI BAKIRƏ QIZLARIN GÜL ÜZLƏRI,
ALLAH, ÖLÜM VER MƏNƏ, ISTƏMIRƏM SAĞ QALIM.
İSMƏTIN QORUNMADI XOCALIM, AY XOCALIM!

BULUDLARLA ƏLLƏŞƏN SONSUZ HƏVƏSIM HANI?
DÜNYANI LƏRZƏ SALAN HÖKMLÜ SƏSIM HANI?
ARXAMDA DAYAQ DURAN TUTARLI KƏSIM HANI?
KIMLƏRƏ INAM EDIM,YA KIMLƏRDƏN GÜC ALIM?
KIMƏ DEYIM DƏRDIMI XOCALIM, AY XOCALIM?

SUSDULAR, TITRƏTSƏDƏ CƏMI YAXINI, YADI,
GÜNAHSIZ KÖRPƏLƏRIN GÖZ YAŞLARI, FƏRYADI.
SOYQRIMDIR,SOYQRIM-BUNUN YOX BAŞQA ADI!
SÖZÜMÜ DEMƏK ÜÇÜN ƏRŞƏ QALXIM, UCALIM,
BƏLKƏ EŞIDƏN OLA XOCALIM, AY XOCALIM!

İsgəndər Coşğun – Mehriban Olaq

Duyğularım dilə gəldi yenə,
Ey insanlar, qulaq asın mənə.

Nəq.:
Min könüldə bir can olaq,
Daha da mehriban olaq.
Mehriban, qayğıkeş bir insan olaq,
Mehriban olaq, mehriban olaq.

Təmiz eşqi, məhəbbəti tutaq,
Deyək, gülək qəm-qüssədən uzaq.

İllər ötür biz doluruq yaşa.
Məhəbbətlə vuraq ömrü başa.

Mus: Şəfiqə Axundova

—-

An Ode to Kindness

My tongue is inspired,
People, open your ears!

May a thousand hearts unite as one soul,
Full of kindness,
Care and compassion.

Hold fast to love and affection,
Laugh, banish sorrow.

The years pass, we live our lives.
Let us live with love to the end of our days.

Mus: Şəfiqə Axundova

Translated by Colleen MacDonell
http://speakazeri.blogspot.com/